Doorlopende leerlijnen taal basisonderwijs

Niveaus taalvaardigheid wettelijk vastgelegd

De taalvaardigheid van leerlingen in basis-, voortgezet en beroepsonderwijs moet worden verbeterd en beter aansluiten op het vervolgonderwijs. Daarom zijn vier niveaus van taalvaardigheid in 2010 wettelijk vastgelegd, beginnend bij eind groep 8. Deze niveaus heten referentieniveaus. Samen leveren ze doorlopende leerlijnen taal op, van groep 1 tot en met het afronden van een (beroeps)opleiding. Het basisonderwijs werkt van groep 1 tot en met 8 toe naar de eerste twee niveaus, 1F en 1S/2F. Zo draagt u bij aan de succesvolle ontwikkeling van taalvaardigheid van een kind.

 

Leerlijn taal in de praktijk van de basisschool

Deze site maakt in vier taaldomeinen de praktische vertaalslag van de referentieniveaus naar de al langer omschreven leerlijnen en tussendoelen van het Expertisecentrum Nederlands: beginnende geletterdheid (groep 1-3), gevorderde geletterdheid (groep 4-8) en mondelinge communicatie (groep 1-8). Verder vindt u lessuggesties en inspirerende voorbeelden. 

 

 

Referentiekader taal en rekenen

De Eerste Kamer heeft 27 april 2010 ingestemd met het wetsvoorstel 'Referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen’.
De invoering van deze referentieniveaus gaat vanaf schooljaar 2010/2011 van start en moet ertoe leiden dat meer leerlingen een hoger taal- en rekenniveau bereiken. (Bron Ministerie van OCW)

 

 

Rekenlijn

Het Freudenthal Instituut ontwikkelt de website Rekenlijn. Deze site biedt een visuele beschrijving van een leerlijn voor het rekenonderwijs, opgezet volgens het referentiekader rekenen.

 

 

 

 

 

 

Contact

Proclaimer

Colofon

Copyright EN. Alle rechten voorbehouden

 


© 2010 Expertisecentrum Nederlands

Toernooiveld 9

6525 ED Nijmegen

(Campus Radboud Universiteit Nijmegen)