Interactief leren

Referentieniveau Mondelinge taalvaardigheid: Gesprekken - Algemene beschrijving, taken en taakuitvoering


1F (minimumniveau eind groep 8)
 • Kan eenvoudige gesprekken voeren over vertrouwde onderwerpen in het dagelijks leven en buiten school.

 • Kan in een discussie of overleg de hoofdpunten volgen en kan de eigen mening verwoorden en onderbouwen met argumenten.
  Kan in een discussie of overleg kritisch luisteren naar meningen en opvattingen en een reactie geven. • Kan in gesprekken binnen en buiten school informatie geven en vragen en kan kritisch luisteren naar deze informatie.
  Kan informatie beoordelen en een reactie geven.
1S/2F (streefniveau eind groep 8)
 • Kan in gesprekken over alledaagse en niet alledaagse onderwerpen uit leefwereld en (beroeps)opleiding uiting geven aan persoonlijke meningen, kan informatie uitwisselen en gevoelens onder woorden brengen.

 • Kan bespreken wat er gedaan moet worden en bijdragen aan de planning.
  Kan tijdens een discussie of overleg (op beleefde wijze) een probleem verhelderen, een overtuiging of mening, instemming of afkeuring  uitdrukken en commentaar geven op de visie van anderen.

 • Kan informatie vragen en geven aan instanties binnen en buiten school.
  Kan informatie verzamelen en verwerken via het houden van een vraaggesprek.

Leerlijn Interactief leren

Kinderen hebben een natuurlijke nieuwsgierigheid naar de wereld om hen heen. Leergesprekken zijn een belangrijk middel om daarop in te spelen en nieuwe dingen te leren. Kinderen nemen onder leiding van de leerkracht actief deel aan deze gesprekken. Daarbij is het voor de motivatie van kinderen van belang aan te sluiten bij hun eigen leervragen.
De meeste kinderen ontwikkelen inzicht in oorzaak- en gevolgrelaties (van te veel eten word je dik, planten hebben water nodig). Op basis van kennis die ze al hebben en interactie met medeleerlingen, leiden ze steeds nieuwe leervragen af. Ook door samen te werken met andere kinderen doen ze nieuwe kennis op. Wat ze geleerd hebben, kunnen ze aan anderen overbrengen. Ook kunnen ze er een mening over geven en de mening van anderen verwoorden.

 

Tussendoelen Interactief leren

De leerlingen:

 1. leiden op basis van verworven kennis nieuwe leervragen af
 2. breiden hun kennis uit door leergesprekken en experimenten
 3. kunnen de uitkomsten van een leergesprek of experiment verwoorden
 4. zijn in staat een beargumenteerde mening te geven
 5. kunnen de mening van anderen verwoorden.

 

Interactief leren stimuleren in de praktijk

Actief leren
Kinderen stuiten in allerlei situaties op vragen, bijvoorbeeld als ze buiten spelen, naar aanleiding van een boek, tijdens een onderzoek of een gesprek. Benut de nieuwsgierigheid van kinderen. Stimuleer hen eigen leervragen te formuleren en zelf te zoeken naar antwoorden op die vragen.
Sluit aan bij onderwerpen die kinderen interesseren en creëer een uitnodigende leeromgeving. Zoek ook buiten de school omgevingen op die vragen bij kinderen oproepen, zoals het bos of de kinderboerderij. Doe hardop voor hoe je op vragen komt en bepaal samen hoe je achter het antwoord kunt komen: zoeken op het internet, in boeken, vragen aan een expert.
Stimuleer kinderen om enigszins complexe vragen te formuleren, die uitnodigen tot onderzoek en gesprekken (bijvoorbeeld: hoe wordt papier gemaakt?) en niet te vragen naar feiten (bijvoorbeeld: wanneer is het papier uitgevonden?).

Leren argumenteren
In de klas zijn meningsverschillen aan de orde van de dag. Grijp deze aan om het redeneren en argumenteren te oefenen. Laat kinderen bijvoorbeeld in een kleine groep een discussie voeren over een meningsverschil.
Zorg ervoor dat de stelling of vraag waarover wordt gediscussieerd eenduidig is en bij de belevingswereld van de kinderen past (bijvoorbeeld ‘het is zielig om dieren in een dierentuin op te sluiten’). Stellingen die meer dan één bewering omvatten, zijn moeilijk aan te vallen en te verdedigen. Stel na afloop samen vast in hoeverre het meningsverschil is opgelost en bespreek de argumentatie met de kinderen na.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Contact

Proclaimer

Colofon

Copyright EN. Alle rechten voorbehouden

 


© 2010 Expertisecentrum Nederlands

Toernooiveld 9

6525 ED Nijmegen

(Campus Radboud Universiteit Nijmegen)