Begrijpend lezen en schrijven

Referentieniveau Lezen: Zakelijke teksten - Algemene beschrijving en tekstkenmerken


1F (minimumniveau eind groep 8)
Kan eenvoudige teksten lezen over alledaagse onderwerpen en over onderwerpen die aansluiten bij de leefwereld. Eenvoudige structuur, lage informatiedichtheid, belangrijke informatie gemarkeerd of herhaald, frequent gebruikte woorden. Tekstsoorten: informatief, instructief (o.a. routebeschrijving, opdracht in methode) en betogend (o.a. reclames).
1S/2F (streefniveau eind groep 8)
+ minder eenvoudige teksten, ook onderwerpen die verder van de leerling afstaan. Teksten hebben heldere structuur, zijn niet te lang en hebben lage informatiedichtheid.

Leerlijn Begrijpend lezen

Een belangrijk doel van lezen op de basisschool is dat kinderen in staat zijn om teksten gericht te lezen. Ze moeten leren een leesaanpak te kiezen die past bij de tekstsoort. In de eerste plaats komen ze vanaf groep 1 al in aanraking met verschillende soorten teksten: prentenboeken, informatieve boeken en brieven bijvoorbeeld. In de tweede plaats helpt de leerkracht de kinderen een tekst op een systematische manier aan te pakken. Dat begint al in groep 3. De leerlijn Begrijpend lezen bouwt voort op de leerlijnen Boekoriëntatie, Verhaalbegrip en Functioneel ‘lezen’ en ‘schrijven’.

 

Tussendoelen Begrijpend lezen

De leerlingen:

  1. tonen belangstelling voor verhalende en informatieve teksten en boeken en zijn ook gemotiveerd die zelfstandig te lezen
  2. begrijpen eenvoudige verhalende en informatieve teksten
  3. gebruiken geschreven taal als communicatiemiddel.

 

Begrijpend lezen stimuleren in de praktijk

Hardop denkend voordoen

Doe hardop denkend voor hoe je teksten kunt aanpakken. Leer kinderen zich eerst te oriënteren op een tekst door die globaal te bekijken en de tekstsoort te bepalen. Activeer relevante achtergrondkennis bij kinderen en stimuleer ze voorspellingen over de tekst te doen. Demonstreer vervolgens hoe je vragen kunt stellen over het onderwerp van de tekst en hoe je de hoofdgedachte kunt achterhalen. Stimuleer kinderen om ook hardop leesstrategieën toe te passen en geef feedback.

 

Samenwerken

Laat kinderen vaak in kleine heterogene groepen samenwerken bij het achterhalen van de betekenis van de tekst. Door samen hardop denkend te lezen en te discussiëren over het verdere verloop van een verhaal of over de inhoud van een tekst, leren kinderen van elkaar hoe ze een tekst kunnen aanpakken. Stimuleer kinderen om teksten samen te vatten door er met elkaar over te praten, samen het verhaal na te spelen of samen een boekje te maken met de belangrijkste informatie.

Contact

Proclaimer

Colofon

Copyright EN. Alle rechten voorbehouden

 


© 2010 Expertisecentrum Nederlands

Toernooiveld 9

6525 ED Nijmegen

(Campus Radboud Universiteit Nijmegen)